Prawo odwołlania

(Konsumentem jest każdaosoba fizyczna, którazawiera umowę w celu prywatnym a nie w celu jego dzialalnosci handlowej jak i jego samodzielnej zawodowej czynnosci).
 
Pouczenie w prawie odwołlania.

Prawo odwołlania


Klient może zrezygnować zumowyw ciągu 14 dnibez podania przyczynyw formie pisemnej (np. list, fax, e-mail)lub-jeżeli towarprzed upływem tego terminu został przekazany - poprzez zwrottowaru.. Termin rozpoczyna się pootrzymaniuniniejszego pouczeniawformie pisemnej, jednak nieprzed otrzymaniemtowaruprzez odbiorcę(w przypadku powtarzających siędostawtowarów podobnych,nieprzed otrzymaniempierwszej dostawyczęściowej), a także nie przed spełnieniemnaszych obowiazkow informacyjnych wynikających z art246§2 w powiazaniu z A§1ust.1i2 EGBGB, rowniez wedlug naszych zobowiązanzgodnie z §312g§1 pkt1BGBw związku z art246§3 EGBGB/prawo niemieckie/. Aby zachowac termin odwołaniawystarczyterminowe odeslanie odwolanialub towaru.

Odwołanie proszę kierować na : BFE Online Stores GmbH, Phillip Reis Straße 44/1, 69115 Heidelberg, Germany.

Konsekwencje odwołlania

Wprzypadku skutecznegoodstąpienia od umowy, wzajemnieotrzymaneświadczenia są do zwróceniaa możliwie zaistniałekorzyści (np. odsetki) są do oddania. Jeśli nie jest możliwy zwrot usłlug lub świadczeń /np.korzyści z użytku/ także i nie cześciowy , lub zwrot wgorszym stanie , jest do zapłacenia odszkodowanie. Za pogorszenia stanu towarów jaki świadczenia pochodzące z użytkowania , należy zapłacić odszkodowanietylko wtedy, gdyświadczenia i pogorszenie towaru wyraznie wskazuje na użytek który sięga poza badania charakterystyki i funkcjonowania produktu. „Badania charakterystyki i funkcjonowania produktu" odnosi się do badań ipróbytowaru, jak to jestmożliwe, izwyczajnew sklepie detalicznym. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.


Wykluczenie prawaodwołania


Prawo odwołania nie istnieje między innymi gdy Umowa dotyczyła dostawy towarów, które były wykonane na specjalne życzenia Klienta lub wyraznie na indywidualne potrzeby, lub ze względu na jego właściwości nie nadają się do odsyłki, lub mogą się szybko zepsuć, lub data przydatności może upłynąć. Jak i przesyłka nagrań audio lub wideo, lub oprogramowania, jeśli dostarczone towary były rozpakowane i odpieczętowane przez klienta.

Jak również dostawa gazet, czasopism i periodykow (chyba, ze klient telefonicznie wyraził oświadczenie w umowie na dostawe gazet, czasopism i periodykow).

 

Koniec pouczenia o odwołaniu.