Regulamin i informacje dla konsumentów

 § 1 Przepisy podstawowe
 
(1) Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych między BFE Online Stores GmbH, zamieszkałą przy ul. Phillip Reis Straße 44/1, 69115 Heidelberg, Niemcy - jako Dostawcą a Klientem, i które będą jednocześnie zawarte poprzez sklep internetowy Dostawcy. Realizacja umów nastąpi na zasadach i warunkach określonych przez Dostawcę , o ile nie uzgodniono inaczej.

(2) Klient, zgodnie z następującymi zasadami oznacza osobę fizyczną, majaca zdolnosc do czynności prawnej której celem nie jest ani dzialalnosc handlowa, ani jego samodzielna działalnośc zawodowa. Przedsiębiorca jest kazda osoba fizyczna lub prawna lub Spolka, która podczas zawarcia Umowy dzialala w ramach swoich działalności zawodowych lub handlowych.

 (3) Językiem umowy jest język niemiecki. Tekst umowy jest przechowywany u Dostawcy. Przechowywanie jest tylko tymczasowe, więc Klient powinien sam sobie wykonać kopię umowy albo w inny sposób ją przechowac.

 

 § 2 Przedmiot umowy
 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów. Szczegółowe informacje dotyczace towarów można znaleźć w Opisie Towaru i dodatkowe informacje na stronie internetowej Dostawcy. § 3. Zawarcie umowy
 
(1) Oferowane przez Dostawcę towary w Internecie nie stanowią wiążącej oferty do zawarcia umowy zakupu, lecz jedynie zachętę do złożenia zamówienia (oferty kupna przez Klienta).
Klient może złożyć ofertę telefonicznie, w formie pisemnej, przesłać e-mailem lub za pośrednictwem internetowego systemu zamawiania.
 

Przy zakupie za pośrednictwem systemu sklepu internetowego należy zwrócić uwagę na następujące czynności: Do czasu zakupu wybrane towary są przechowywane w "koszyku". Na pasku nawigacyjnym Klient może przez odpowiedni przycisk otworzyc "koszyk" i w każdej chwili wprowadzić zmiany. Po wywołaniu strony "Kasa" i wpisaniu swoich danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki , zostaną wszystkie dane zamówienia wyświetlone ponownie. Tutaj klient ma możliwość, aby ponownie sprawdzić wszystkie informacje, je zmienić, anulować (także za pomocą "wstecz" w przeglądarce internetowej) lub przerwać zakup, zanim złoży zamówienie. Składając zamówienie przez odpowiedni przycisk, Klient dokonuje wiążącej oferty u Dostawcy. Klient otrzyma za pomocą poczty elektronicznej wiadomość (e-mail) potwierdzającą jego zamówienie, ale która jeszcze nie jest zawarciem umowy.

 (2) Przyjecie zamowienia a zarazem Zawarcie umowy, potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej, a system informuje Kupującego o poszczególnych etapach realizacji zamówienia.
Jeśli Klient w ciągu pięciu dni nie otrzyma potwierdzenia zamówienia lub zawiadomienia o przesyłce , lub nie otrzyma towaru , to nie obowiązuje Go już umowa kupna. W tym przypadku dokonane opłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.

 § 4 Opłaty, koszty wysyłki
 
(1) Zawarte w odpowiednich ofertach ceny jak i koszty wysyłki są cenami końcowymi. /cenami brutto/. Zawierają wszystkie składniki cenowe, w tym wszelkie należne podatki.

 (2) Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu, są one podane na stronie "Opłaty i wysyłka", pokazane są osobno w trakcie składania zamówienia i ponoszone dodatkowo przez Klienta. Wyjątkiem jest dostawa wolna od opłat, a informacja o niej jest podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.

  Â § 5 Warunki płatności i dostawy
 
(1) Warunki płatności i przesyłki można znaleźć pod tym samym hasłem i przyciskiem w nawigacji.

(2) W przypadku niedostępności towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, mimo zawarcia już odpowiedniej transakcji, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany, a w przypadku już dokonanej płatności nastąpi anulowanie zamówienia i niezwłoczne zwrócenie wpłaty.

(3) Jako konsument Klient jest proszony po dostarczeniu towaru o jego skontrolowanie na kompletnosc, widoczne wady i uszkodzenia transportowe w obecności kuriera. W przypadku gdy towar jest wadliwy lub uszkodzony należy niezwłocznie poinformowac o tym Dostawcę.
Jeśli Klient jest konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty i pogorszenia stanu jakości towaru podczas transportu, przechodzi w momencie przekazania towaru przez Firme dostarczajaca na Klienta, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona lub nie.
Jeśli Klient nie jest konsumentem, dostawa i wysyłka jest na własne ryzyko. § 6 Koszty zwrotu przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy

W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

 Â § 7 Gwarancja
 
(1) Obowiązują przepisy prawne.
 
(2) W przypadku towarów używanych, okres gwarancji, niezależnie od prawnych ustaleń, wynosi jeden rok od dostarczenia towaru. Roczny okres gwarancji jest nieaktualny w przypadkach: gdy powstale szkody mozna przypisac Dostawcy a spowodowały narażenia życia, zdrowia, uszkodzenia ciała, lub pogorszenia zdrowia, oraz rażące zaniedbanie lub umyślnie spowodowane szkody lub złośliwośc dostawcy, jak i regresu w ramach § § 478, 479 BGB(niemiecki kodeks cywilny).

(3) Jeśli klient jest przedsiębiorcą, niezależnie od Ust. 1:
 
a) Jako właściwości cech towarów obowiązują tylko własne informacje Dostawcy i opis produktu producenta , a nie informacje z innych zrodel jak reklamy, promocje lub publiczne wypowiedzi producenta.
 
b) Klient jest zobowiązany niezwłocznie z nalezyta dbaloscia do sprawdzenia, skontrolowania towaru jesli chodzi o jakosc i ilosc. Widoczne wady należy w ciągu 7 dni od otrzymania towaru zgłosic Dostawcy w formie pisemnej. Dotyczy to również później wykrytych wad.W przypadku nieskontrolowania i niepoinformowania Dostawcy ,roszczenia gwarancyjne są wykluczone. W przypadku wad towaru, Dostawca według własnego uznania naprawia lub wymienia towar. Jeśli naprawa nie skutkuje dwa razy, klient może zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku naprawy, Dostawca nie musi ponosić zwiększonych kosztów wysyłki towaru w miejsce inne niż miejsce celowe, o ile ta przesyłka nie gwarantuje docelowego użycia towaru.

(4) Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy towaru. Skrócony okres gwarancji nie stosuje się gdy powstałe szkody można przypisac zawinieniom Dostawcy, jak też narażenia życia i zdrowia, uszkodzenia ciała, lub pogorszenie zdrowia, oraz rażącego zaniedbanie lub umyślnego spowodowania szkód lub złośliwości Dostawcy, jak i regresu w ramach § § 478, 479 BGB/niemiecki kodeks cywilny/

 

 § 8 Prawo wlasności, Zastrzeżenie własności

(1) Klient może skorzystać z prawa do zatrzymywania towaru, jeśli istnieją roszczenia z tej samej Umowy

(2)Towar pozostaje własnością Dostawcy do czasu zapłaty całości ceny.

(3) Jeśli klient jest przedsiębiorcą, obowiązuje dodatkowo następująca zasada:

a) Dostawca zachowuje prawo własności do towarów aż do całkowitej zapłaty wszystkich wierzytelności z bieżącego stosunku handlowego. Zanim Towar stanie się własnością Klienta, nie jest dozwolone jakiekolwiek zastawianie lub przekazywanie Towaru.

b) Klient może odsprzedać towar w nowej transakcji. W tym przypadku, pozbywa się wszelkich roszczeń w wysokości kwoty faktury, pochodzącej z odsprzedaży towaru, na Dostawcę przyjmującego usługi zlecenia. Klient ma nadal prawo do pobrania długu. O ile on nie spełni swoich zobowiązań płatniczych, Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do samodzielnych roszczeń.

c) Przy połączeniu i po zmieszaniu zastrzeżonego towaru, Dostawca nabywa prawa współwłasności do nowego przedmiotu w wysokości wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do innych przetworzonych przedmiotów w czasie przetwarzania.

d) Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia zabezpieczeń na wniosek Klienta, o ile możliwa do uzyskania wartość papierów wartościowych spółki przekracza zabezpieczone wierzytelności o więcej niż 10%.Wybór papierów wartościowych, które mają być uwolnione należy do Dostawcy.

  Â § 9 Odpowiedzialność
 
(1) Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia życia, okaleczenia ciała lub zdrowia, jeśli w sposób oszukańczy ukrywa wady lub przejął gwarancję na jakość przedmiotu zakupu, jak również w każdym przypadku działania lekkomyslnego lub rażącego niedbalstwa, w zakresie prawa odszkodowania i odpowiedzialności za produkt lub w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

(2) Jeżeli ważne zobowiązania wynikające z umowy są naruszone, a naruszenie zagraża celowi umowy, odpowiedzialność Dostawcy przy lekkich zaniedbaniach jest ograniczona do typowej w umowie, przewidywalnej szkody.


(3) Jeżeli mniej istotne obowiązki umowy są nieprzestrzegane , odpowiedzialność w lekkich zaniedbaniach umowy jest wykluczona.
 
(4) Nie można zagwarantować bezbłędnej i /lub zawsze dostępnej przy obecnym poziomie technologii, transmisji danych w Internecie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialność za ciągłość i bezkonfliktową dostępność Serwisu i tam oferowane usługi.


 § 10 Wybór prawa, Miejsce wykonania, Jurysdykcja
 
(1) Stosuje się prawo niemieckie z wyłączeniem Prawa kupna UN. Dla konsumentów, wybór prawa działa o tyle o ile ochrona prawna działa na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych państwa Konsumenta i nie zostaną one wycofane (Zasada korzystności).
 
(2) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z działalności i jurysdykcji jest obecne miejsce prowadzenia działalności Dostawcy, w przypadku gdy Klient nie jest konsumentem, lecz przedsiębiorstwem, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego.
To samo dotyczy sytuacji, gdy Klient nie posiada ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub UE ,lub miejsce jego zamieszkania, lub miejsce pobytu w czasie działania nie jest znane. Uprawnienie powołania do sądu w innym miejscu jurysdykcji prawnej, pozostaje nienaruszone.


 § 11 Uwagi dotyczące usuwania baterii
 
W związku ze sprzedażą baterii lub z dostawą urządzeń zawierających baterie, dostawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta :
Klient jako użytkownik końcowy jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Można stare baterie, które Dostawca jako nowe w asortymencie nadal prowadzi lub prowadził, bez zapłaty zwrócic

do magazynu (adres dostawy) Dostawcy.

Symbole podane na baterii mają następujące znaczenie:
Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że bateria nie powinna być traktowana jako odpad komunalny.
Pb = bateria zawiera więcej niż 0,004 procent ołowiu
Cd = bateria zawiera więcej niż 0,002 procent kadmu
Hg = bateria zawiera więcej niż 0,0005 procent rtęci.