Všeobecní podmínky a spotřebitelské informace

A§ 1 Základní ustanovení

 1. Následující obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy mezi prodejcem, jménem, BFE Online Stores GmbH, Altrottstraße 42, 69190 Walldorf, Německo a zákazníkem, které jsou uzavřeny přes internetový obchod prodejce. Pokud není jinak domluveno, bude zahrnutí vlastních podmínek zákazníkem odporováno.

 

 1. Spotřebitel je ve smyslu následovních ustanovení každá fyzická osoba, která uzavře právní obchod s cílem, který se netýká její živnostenské ani samostatně výdělečné pracovní činnosti. Podnikatel je každá fyzická nebo právní osoba anebo způsobilá společnost osob, která při uzavření právního obchodu, obchoduje ve smyslu její samostatně výdělečné pracovní činnosti anebo živnostenské činnosti.

 

 1. Smluvním jazykem je Němčina. Znění smlouvy bude uloženo u prodejce. Tenhle uložený dokument je však časově vymezen, proto si musí zákazník vytlačenou kopii smlouvy uchovat anebo dokument patřičně elektronicky uložit.

 

A§ 2 Předmět smlouvy

 

Předmětem smlouvy je prodej tovaru. Podrobnosti, zejména podstatní znaky a vlastnosti tovaru se nacházejí v popisu výrobku a v doplňkových údajích na internetové stránce prodejce.

 

A§ 3 Zrealizování smlouvy

 

 1. Nabídka tovaru prodejce na internetu neznázorňuje závazní nabídku na uzavření kupní smlouvy, ale jenom výzvu na odevzdání objednávky (kupní nabídka zákazníka). Zákazník může svou nabídku koupě odevzdat telefonicky, písemně, e-mailem nebo přes internetový objednávkový systém.

Při koupě přes internetový objednávkový systém je potřeba dbát na následující:

Tovar, který má zákazník v úmyslu koupit, musí být vložen do „nákupního košíku“. Odpovědnou ikonou může zákazník v navigační liště „nákupní košík“ opět otevřít a kdykoli v něm vykonávat změny. Po otevření sekce „pokladna“ a uvedení osobních údajů, jak i platebních podmínek a podmínek doručení, budou před dokončením objednávky všechny údaje ještě jednou otevřeny. Před odesláním objednávky má takhle zákazník možnost všechny údaje ověřit, změnit (možné i přes funkci „zpět“ v internetovém prohlížeči) nebo nákup zrušit. Odesláním objednávky odpovědným tlačítkem, odevzdává zákazník prodejci závaznou nabídku. Zákazník obdrží nejprve automaticky odeslaný e-mail o příjmu jeho objednávky, který ještě nevede k uzavření smlouvy.

 

 

 1. Přijetí nabídky (a tím uzavření smlouvy) následuje v každém případě potvrzením v textové podobě (např. e-mail), ve kterém je zákazníkovi potvrzeno zpracování objednávky, expedice tovaru nebo zaslání tovaru. V případě, když zákazník v časovém období pěti dnů nedostane žádné potvrzení objednávky, oznámení o expedici, případně neobdrží daný tovar, není již navázán na tuhle objednávku. V tom případě budou již vykonány platby okamžitě zpět uhrazeny.

 

A§ 4 Ceny, poštovné

 

 1. Uvedeny ceny při jednotlivých nabídkách, jak i poštovné, znázorňují koneční ceny. Tyto cenové údaje obsahují všechny součásti ceny, včetně všech vzniklých daní.

 

 1. Případné poštovní náklady nejsou v kupní ceně zahrnuty. O poštovném se můžete informovat v sekci „Platby a transport“. V průběhu objednávání budou poštovní náklady explicitně zobrazeny a musí být dodatečně uhrazeny zákazníkem, pokud není slíbena bezplatná expedice.

 

A§ 5 Podmínky platby a transportu

 

 1. Podmínky platby a transportu naleznete ve stejnojmenné sekci stránky v navigační liště.

 

 1. V případě, když zákazníkem objednaný produkt navzdory včasného uzavření obchodního vztahu v rozporu s očekáváním není dostupný z důvodů, které nejsou zastoupeny prodejcem, bude zákazník o téhle nedostupnosti okamžitě informován. V případě odstoupení budou již vykonány platby ihned zpět uhrazeny.

 

 1. Zákazníka (spotřebitele) prosíme, aby ihned po doručení prověřil úplnost tovaru, jak i očividní nedostatky a chyby transportu a co možná nejdříve oznámil své stížnosti prodejci a dodavateli. Nároky zákazníka na záruku zůstanou tímto nedotčeny. Pokud je zákazník spotřebitelem, prochází riziko náhodného znehodnocení nebo poškození tovaru při transportu pověřené společnosti, nezávisle od toho, jestli byla zásilka pojištěna nebo ne. Pokud zákazník není spotřebitelem, probíhá odesílání a dodávání na jeho vlastní riziko.

 

A§ 6 Poštovní náklady na zpětné odesílání při výkonu práva na odstoupení od smlouvy

 

Pro případ výkonu práva na odstoupení od smlouvy, které je při smlouvách, uzavřených prostřednictvím elektronického komunikačního prostředku pro spotřebitele zákonem platné, je domluveno, že obvyklé poštovní náklady při zpětném odesílání musí uhradit zákazník.

 

A§ 7 Záruka

 

 1. Tady platí zákonné předpisy.

 

 1. U použitých věcí představuje záruční lhůta, odlišně jako u zákonných nařízení, jeden rok od doručení tovaru. Tato jednoletá lhůta neplatí pro škody, kterých zavinění ne připsatelné prodejci. V tomhle případě se jedná o škody v souvislosti s újmou na životě, zdraví nebo v souvislosti se zraněními lidského těla a škody způsobeny hrubou nedbanlivostí nebo úmyslně, případně lstí prodejce jak i u nároků na postih podle A§A§ 478, 479 BGB (Německý občanský zákoník).

 

 1. Pokud je zákazník podnikatelem, platí odlišně od ods. 1:

 

 1. Jako závazní vlastnosti tovaru platí jedině vlastní údaje prodejce a popisy produktů od výrobce, ovšem ne jiné reklamy nebo veřejná vychvalování nebo vyjádření výrobce.

 

 1. Zákazník je povinen kvalitu tovaru a případné nedostatečné množství tovaru okamžitě s precizností prověřit. Očividné nedostatky musí zákazník v rámci sedmi dnů od obdržení tovaru prodejci písemně oznámit. Na zachování lhůty postačuje včasné odeslání tovaru. Tohle platí i pro později zjištěné skryté nedostatky od jejich odhalení. Při porušení prověřovací a karhací povinnosti je vstoupení do platnosti nároků na záruku vyhrazeno.

 

 1. Při nedostatcích koná prodejce podle vlastní volby záruku vylepšením anebo náhradní zásilkou. Pokud odstranění nedostatků selže dvakrát, může zákazník podle vlastního rozhodnutí požadovat snížení anebo odstoupit od smlouvy. V případě vylepšení nemusí prodejce nést zvýšené náklady, které byli způsobené strávením tovaru na jiném místě jako je místo vylepšení, pokud tohle strávení neodpovídá účelovému použití tovaru.

 

 1. Záruční lhůta představuje jeden rok od odeslání tovaru. Zkrácená záruční lhůta neplatí pro škody, kterých zavinění je připsatelné prodejci. V tomto případě se jedná o škody v souvislosti s újmou na životě, zdraví anebo v souvislosti se zraněními lidského těla a škody způsobené hrubou nedbanlivostí nebo úmyslně, případně lstí prodejce jak i při nárocích na postih podle A§A§ 478, 479 BGB (Německý občanský zákoník).

 

A§ 8 Právo ponechání si, výhrada vlastnictví

 

 1. Právo ponechání si věcí může zákazník vykonávat jenom tehdy, pokud se jedná o pohledávky ze stejného smluvního poměru.

 

 1. Tovar zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny majetkem prodejce.

 

 1. Pokud je zákazník podnikatelem, platí následující dodatek:

 

 1. Prodejce si vyhrazuje právo vlastnictví až do úplného uhrazení všech pohledávek v probíhajícím obchodním vztahu. Před přechodem vlastnictví vyhrazeného tovaru je daní do zálohy nebo převod do vlastnictví nepřípustný.

 

 1. Zákazník může tovar v řádném obchodném průběhu dále prodávat. Pro tento případ odstupuje již teď všechny pohledávky ve výšce fakturované sumy, které mu vzrůstají z dalšího prodeje prodejci, který tenhle odstup přijímá. Zákazník je dále zplnomocněn k vymáhání pohledávek. Jakmile neplní svoje platební povinnosti řádně, vyhrazuje si sám prodejce vymáhání všech pohledávek.

 

 1. Při spojení nebo smíšení vyhrazeného tovaru, získává prodejce spoluvlastnictví na nové věci v poměru fakturované hodnoty vyhrazeného tovaru k jiným zpracovaným předmětem v čase zpracování.

 

 1. Prodejce se zavazuje, jemu přislouchající záruky na žádost zákazníka přepustit do té míry, pokud realizovatelná hodnota záruk prodejce nepřevyšuje o víc jak 10%. Volba propustitelných záruk náleží prodejci.

 

A§ 9 Ručení

 

 1. Prodejce ručí neomezeně za škody v souvislosti s újmou na životě, zdraví nebo zraněními lidského těla, pokud nedostatek na tovaru lstivě zatajuje nebo převzal záruku vlastností prodejného předmětu, v každém případě záměru a hrubé nedbanlivosti. Dále u škod způsobených porušením odpovědnosti za vady na výrobku nebo jiných škod, které jsou zákonem nuceně předepsány.

 

 1. Pokud jsou zasáhnuty podstatné povinnosti vyplývající ze smlouvy, kterých porušení ohrožuje dosáhnutí smluvního účelu, je ručení prodejce při lehké nedbanlivosti omezeno na smluvně typické, předpověditelné škody.

 

 1. Při porušení nepodstatních smluvních povinností je ručení o porušení povinností z důvodu lehké nedbanlivosti vyhrazeno.

 

 1. Bezchybné fungování a neustálá dostupnost internetové komunikace nemůže být při současném stavu techniky úplně zaručena. Prodejce proto neručí za neustálou a nepřerušitelnou dostupnost internetové stránky a na ní nabízených služeb.

 

A§ 10 Právní volba, místo konání, sídlo soudu

 

 1. Tady platí německé právo pod výkonným výborem OSN – kupní právo. U spotřebitelů platí tato právní ochrana jenom tehdy, pokud ochrana zaručená právními rozhodnutími státu trvalého bydliště spotřebitele nebude tímto odňata.

 

 1. Pokud zákazník není spotřebitel, ale obchodník, právní osoba veřejného práva nebo výjimečného veřejnoprávního vlastnictví, považuje se za místo konání všech konání v souvislosti s obchodními vztahy s prodejcem, jak i sídlo soudu, sídlo prodejce. Tohle platí i tehdy, pokud zákazník nemá sídlo soudu v Německu nebo Evropské Unii, nebo pokud místo jeho trvalého bydliště nebo přechodního bydliště není v čase vznesení obžaloby známo. Oprávnění odvolat se na soud s jiným zákonným sídlem soudu zůstává tímto nedotčeno.

 

A§ 11 Upozornění k likvidaci baterií

 

V souvislosti s prodejem baterií nebo se zasíláním přístrojů, které obsahují baterie, je prodejce povinen upozornit zákazníka na následovné:

Zákazník, jako konečný spotřebitel je zákonem povinen vrátit opotřebené baterie. Opotřebené baterie, které prodejce v sortimentu vede nebo vedl jako nové baterie, může zákazník bezplatně vrátit na poštovní adresu prodejce. Symboly, které jsou zobrazeny na bateriích, mají následovní význam:

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že baterie nesmí být vyhozeny do domovního odpadu.

Pb = baterie obsahuje víc jako 0,004 procent objemu olova

Cd = baterie obsahuje víc jako 0,002 procent objemu kadmia

Hg = baterie obsahuje víc jako 0,0005 procent objemu rtuti