Algemene levervoorwaarden en consumenteninformatie

§ 1 Algemene voorwaarden

 

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoopovereenkomsten tussen BFE Online Stores GmbH, Altrottstraße 42, 69190 Walldorf, Duitsland – hieronder aanbieder genaamd - en consument. De overeenkomsten worden op afstand via de onlinewinkel van de aanbieder gesloten. Eigen voorwaarden van de consument zijn niet van toepassing.

 

(2) Consument als bedoeld in de volgende regelingen is elke natuurlijke persoon die een transactie afsluit en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Ondernemer is elke natuurlijke en rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij afronding van een transactie handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

(3) De verdragstaal is Duits. De aanbieder slaat de tekst van de overeenkomst slechts tijdelijk op. De consument moet zelf zorg dragen voor het opslaan of printen van de tekst.

 

§ 2 Voorwerp van het contract

 

Voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van waren. De voornaamste kenmerken worden naast het product beschreven. Verdere en gedetailleerde omschrijvingen vindt de consument op de website van de aanbieder.

 

§ 3 Sluiten van een overeenkomst

 

Het door de aanbieder aangeboden assortiment in het internet verplicht de consument niet tot het afsluiten van een overeenkomst.

Hij heeft echter de mogelijkheid een bestelling op te geven.

 

De consument kan zijn bestelling telefonisch, schriftelijk, per email of via het online bestelsysteem opgeven.

 

Wanneer de consument zijn bestelling via het online bestelsysteem opgeeft legt hij de artikelen in de winkelwagen. Door op de knop “Warenkorb” in het navigatiepaneel te klikken kan de consument het overzicht van zijn bestelling oproepen en wijzigen. Door oproepen van “Kasse” en invullen van persoonlijke gegevens en de betaal- en verzendingsmethode kan hij een overzicht van zijn bestelling oproepen. Vóór verzending van de bestelling kan de consument nogmaals een overzicht van alle gegevens oproepen en deze controleren en / of veranderen of de geplaatste bestelling annuleren. Door het verzenden van de bestelling (via de betreffende knop op het navigatiepaneel) is het aanbod voor de consument verbindend. De aanbieder stuurt per automatische e-mail een ontvangstbevestiging waardoor echter nog geen koopovereenkomst tot stand gekomen is.

 

(2) De aanvaarding van het aanbod en het tot standkomen van de overeenkomst geschiedt schriftelijk, bv. per e-mail, waarin de aanbieder het uitvoeren, verlaten of verzenden van de bestelling bevestigt.

 

Indien de consument binnen 5 dagen geen bestelbevestiging, bericht over het verzenden van de bestelling of geen waren ontvangen mocht hebben, kan deze de bestelling annuleren. Eventueel betaalde bedragen betaalt de aanbieder terug.

 

§ 4 Prijzen, verzendkosten

 

(1) De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW en omvat alle prijselementen.

 

(2) De verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De consument kan de verzendkosten via de site “Zahlung und Versand” oproepen. Ze worden afzonderlijk vermeldt en gaan voor rekening van de consument mits anders overeengekomen.

 

§ 5 Betalings- en leveringsvoorwaarden

 

(1) De betalings- en leveringsvoorwaarden vindt de consument door op de gelijknamige knop “Zahlungs-und Versandbedingungen” te klikken.

 

(2) Mocht een door de consument besteld product onverwacht niet beschikbaar zijn door de schuld of nalatigheid van de aanbieder wordt hij hierover geïnformeerd en kan de overeenkomst herroepen. Eventueel betaalde bedragen worden door de aanbieder zo snel mogelijk terugbetaald.

 

 

 

(3) De consument wordt verzocht de ontvangen bestelling op defecten, volledigheid, transportbeschadigingen te inspecteren en bij gebleken gebreken dit zich zo spoedig mogelijk aan de aanbieder te melden.

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de aanbieder, daarna aan de consument. Dit geldt onafhankelijk daarvan of de verzending verzekert is.

 

Wanneer de klant gaan consument is, geschiedt de levering en verzending op eigen risico.

 

§ 6 Retourneringskosten bij herroeping

 

Wanneer de consument gebruik maakt van het wettelijk bepaalde herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

§ 7 Garantie

 

(1) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

 

(2) Bij gebruikte producten is de garantietijd, deze wijkt af van de wettelijke bepaling, één jaar na levering der waren. Deze garantietijd van 1 jaar geldt niet wanneer gebreken van het leven, het lichaam of de gezondheid door nalatigheid of opzet van de aanbieder veroorzaakt worden.

(3) Voor zover de klant ondernemer is geld andere bepalingen dan bij 1:

 

a) Als produktspecificatie geldt de informatie van de aanbieder en de produktbeschrijving van de fabrikant. Echter geen reclame, openbare aanprijzingen en uitingen van de fabrikant.

b) De consument is verplicht de waren zorgvuldig direct na ontvangst op kwaliteit, en juistheid te controleren en duidelijk waarneembare defecten binnen 7 dagen schriftelijk te melden.

Dit geldt ook voor verborgen en later ontdekten defecten op het moment van vaststelling. Wanneer de consument zijn plicht niet nakomt producten te controlen en eventuele gebreken te melden, kan hij geen beroep meer doen op garantieaanspraken.

c) Bij gebreken beslist de aanbieder of garantie door vervanging of herstel verleend wordt. Mocht herstel twee keer niet lukken, kan de consument de overeenkomst ontbinden of korting vragen. Hogere kosten bij herstel die ontstaan doordat de waren de verblijfplaats van de aanbieder verlaten, moeten niet door de aanbieder worden voldaan.

d) De garantietermijn is één jaar na levering der waren. Voor schade als gevolg van gebreken is de aanbieder aansprakelijk in overeenstemming met de algemene wettelijke bepalingen wanneer het leven, lichaam of de gezondheid in gevaar gebracht wordt. Voor de rest is een aansprakelijkheid van de leverancier voor volgschade door de gebreken uitgesloten indien de aanbieder de volgschade van de gebreken niet grof nalatig of opzettelijk veroorzaakt heeft.

§ 8 retentierecht en eigendomsvoorbehoud / wanbetaling

 

(1) De aanbieder kan van zijn recht op eigendomsvoorbehoud gebruik maken voorzover het vorderingen uit dezelfde verkoopovereenkomst betreft.

(2) Tot het factuurbedrag volledig is voldaan blijven de goederen eigendom van de aanbieder.

(3) Wanneer de consument ondernemer is gelden volgende bepalingen:

a) Zolang de consument niet aan alle voorwaarden die betrekking op de overeenkomst hebben heeft voldaan, blijft de waren eigendom van de bezitter.

b) In het kader van een correcte zakentransactie heeft de consument het recht om de waren door te verkopen. Voor het geval van de verkoop van de waren door de consument treedt hij zijn uit de verkoop resulterende vordering ten bedrage van de koopprijs van de doorverkochte waren aan de aanbieder af. De consument blijft het recht hebben om zijn koopprijsvordering op te vorderen.

c) Wordt de door de aanbieder geleverde waren met andere zaken verbonden of verwerkt, dan verkrijgt de aanbieder een mede-eigendomsaandeel aan de nieuw ontstane zaak ten bedrage van de leveringswaarde van de onder leveringsvoorbehoud van de aanbieder staande verwerkte waren.

d) De voor de aanbieder bestaande en aan de aanbieder verleende waarborgen gelden voor alle vorderingen uit de zakenrelatie met de consument. Overschrijdt de waarde van de aan de consument verstrekte waarborg de betreffende vorderingen van de aanbieder met meer dan 10%, dan geeft de aanbieder op verzoek een deel van zijn waarborgen naar keuze van de aanbieder vrij.

§ 9 Aansprakelijkheid

 

(1) De aanbieder is volledig aansprakelijk voor gebreken ontstaan door lichamelijke letsel voor zover de aanbieder productgebreken bewust verzwijgt, de de aard van het artikel garandeert, wanneer hij nalatig handelt, bij gebreken conform de wet productaansprakelijkheid.

(2) Komt de aanbieder zijn plichten niet na is hij uitsluitend aansprakelijk voor te voorziene schade, mits hij grof nalatig heeft gehandeld.

(3) Wanneer de aanbieder overeenkomstig zijn plichten niet grof nalatig handelt en aan de wezenlijke contractuele voorwaarden voldoet, kan hij niet aansprakelijk gemaakt worden.

(4) Een correcte en steeds ter beschikking staande datacommunicatie via internet kan op grond van de huidige stand der techniek niet gegarandeerd worden. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website en internetdiensten.

 

§ 10 Geschillen

(1) Duits recht is van toepassing. De UN-handelswetgeving geldt niet. Duits recht geldt uitsluitend wanneer hierdoor dwingendrechtelijke rechtsbepalingen van het land waar de klant normaal woont onaangetast blijven. De consument kan van het beginsel van de gunstigste regeling gebruik maken wanneer nationale regels de consument beter beschermen.

(2) Plaats van nakoming van de overeenkomsten met betrekking tot door de aanbieder te leveren of geleverde producten is de woonplaats van de aanbieder. De bevoegde rechtbank ligt in Duitsland. Deze regelingen zijn van toepassing zover de koper geen klant maar koopman of publiekrechtelijk rechtspersoon is.

 

Hetzelfde geldt wanneer de consument geen rechtbank in Duitsland of de EU heeft die bevoegd is of de woonplaats of gewone verblijfplaats vanaf de datum van instelling van het beroep niet bekend is. Ongeacht hiervan kan de consument zich tot een ander gerecht wenden.

§ 11 Batterijen inleveren voor recycling

De aanbieder heeft volgende informatieplicht met betrekking tot alle batterijen die hij los of in apparatuur verkoopt:

De consument is wettelijk verplicht lege batterijen in te leveren. Hij kan batterijen die de aanbieder in zijn sortiment heeft of had gratis aan het adres van de aanbieder terug sturen. De op de batterijen afgedrukte symbolen hebben volgende betekenis: Een doorgestreepte vuilnisbak betekent dat deze niet bij het gewone huisvuil mag worden gedaan.

Pb= Batterij bevat meer dan 0,004% lood

Cd= Batterij bevat meer dan 0,002% cadmium

Hg= Batterij bevat meer dan 0,0005% kwik